شرکت هلدینگ سرمایه گذاری حرکت ایران

شرکت هلدینگ سرمایه گذاری حرکت ایران (IHI)، سرمایه گذار و تأمین کنندۀ مالی گروه شرکت‌های پرس است.

ایران حرکت، در سال 1362، به منظور کمک به توسعۀ مالی گروه پرس، از طریق سرمایه گذاری در گروه شرکت‌ها و پروژه‌ها تأسیس شد.