• پیشگام در کانتینریزه‌کردن و ایجاد ترافیک باری به ایران از طریق مسیرهای دریایی و زمینی (خدمات ریلی ترنس سیبری در سال 1349 و اولین خدمات خطوط دریایی کانتینری منظم به بندر امام خمینی در سال 1353).

  • بنیان‌گذاری حمل و نقل کامیونی و ریلی از طریق ترکیه.

  • ارائۀ خدمات انبار زیر چتر گمرکی بین جلفا (مرز ایران و شوروی سابق) و تهران.

  • ایجاد خدمات صادراتی حمل و نقل از طریق جلفا به اروپا.

  • تأسیس اولین پایانه‌های بندر خشک و دریایی کانتینری در ایران (تهران سال 1351 و بندر امام خمینی سال1353).

  • ایجاد ترافیک باری کانتینری جدید از آمریکا/ کانادا از طریق فنلاند/ شوروی به جلفا.

  • آغاز ترافیک باری کانتینری جدید بین ایران و چین از طریق اتحاد جماهیر شوروی سابق.

  • افتتاح مسیر ترانزیت بین ایران و کشورهای مستقل مشترک المنافع (1370).

  • بنیان‌گذاری مسیر حمل ترانزیت پنبه از کشورهای مشترک المنافع از طریق بندر عباس (1371).

  • افتتاح اولین افتتاح اولین قطار برنامه‌ای چین/ ایران (جاده ابریشم جدید) (1394).