سال 1397 پنجاهمین سالگرد عضویت شرکت ترابری بین المللی پرس در انجمن بین المللی اتحادیه شرکتهای حمل و نقل (فیاتا) می باشد.

سال 1397 پنجاهمین سالگرد عضویت شرکت ترابری بین المللی پرس در انجمن بین المللی اتحادیه شرکتهای حمل و نقل (فیاتا) است.