تنها ترمینال ریلی-فله اسکله شهید رجایی بندرعباس در تملک شرکت کانشیپ ، یکی از زیر مجموعه های گروه پرس، است و توسط آن شرکت اداره می شود. ظرفیت سالیانه این ترمینال معادل 2 میلیون تن محمولات فله ریلی است.

تنها ترمینال ریلی-فله اسکلۀ شهید رجایی بندرعباس در تملک شرکت کانشیپ، یکی از زیر مجموعه‌های گروه پرس، است و توسط آن شرکت اداره می‌شود. ظرفیت سالیانۀ این ترمینال معادل دو میلیون تن محمولات فلۀ ریلی است.