ترابری بین المللی پرس و یکی از شرکت های تابعه، اینتر ریل روسیه، اقدام به واردات 600 دستگاه واگن از روسیه به ایران نموده اند. بخش نخست محموله به مرز سرخس رسیده و عملیات پبچیده تعویض محور واگن ها آغاز شده است.

ترابری بین‌المللی پرس و یکی از شرکت‌های تابعه، اینتر ریل روسیه، اقدام به واردات ششصد دستگاه واگن از روسیه به ایران کرده‌اند. بخش نخست محموله به مرز سرخس رسیده و عملیات پبچیدۀ تعویض محور واگن‌ها آغاز شده است